Ajudes i subvencions per combatre la pobresa energètica

Quines accions s'estan portant a terme?

Coronavirus

El Govern de l'Estat duplica les ajudes del bo social elèctric i donarà un xec de 90 euros a famílies vulnerables

El Consell de Ministres de l'Estat espanyol aprova el 26 d'octubre de 2021 el Reial decret llei per a duplicar el descompte del bo social elèctric, al qual s'acullen 1,2 milions de llars, per la qual cosa les comercialitzadores hauran de fer front al 60% del preu de la factura de la llum dels consumidors vulnerables (abans 25%), mentre que, en el cas dels col·lectius que són vulnerables severs, la cobertura augmentarà del 40% fins al 70%.


Així mateix, els col·lectius vulnerables també podran accedir a un xec de 90 euros per família per a cobrir necessitats de calefacció. Es tracta d'un xec addicional a les ajudes que ja reben aquests consumidors vulnerables per mitjà del bo social tèrmic (que ara va de 35 a 123,94 euros en funció de la franja climàtica en què es trobi l'habitatge), davant la pujada de l'electricitat i del gas que es porta registrant des de fa mesos.

NOU BO SOCIAL PER LA PANDÈMIA

Amb motiu de la Covid, es produeix una ampliació legislativa que afavoreix alguns col·lectius afectats per la pandèmia actual.

D'aquesta manera, també podran sol·licitar el bo social:

  • Persones a l'atur.
  • Persones afectades per un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO).
  • Empresaris que hagin vist reduïda la jornada per motiu de cures o altres circumstàncies similars que comportin una pèrdua substancial d'ingressos.

Requisits per poder sol·licitar el nou Bo Social:

Cal complir uns requisits de renda. En el mes anterior al moment de presentar la sol·licitud, els ingressos dels membres de la unitat familiar han d'estar dins dels llindars següents:

LLINDARS DE RENDA PER AL BO SOCIAL COVID

Classe d'unitat familiar

Ingressos d'unitat familiar en el mes previ a la sol·licitud de Bo Social

Ingressos mensuals

Circumstàncies especials

Ingressos mensuals

Sense menors a càrrec/No forma part d'una unitat familiar.1,5 x L'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM) (14 pagues) mensual.988 €2 x IPREM (14 pagues) mensual.1.318 €
1 menor a càrrec.2 x IPREM (14 pagues) mensual.1.318 €2,5 x IPREM (14 pagues) mensual.1.647 €
2 menors a càrrec.2,5 x IPREM (14 pagues) mensual.1.647 €3 x IPREM (14 pagues) mensual.1.977 €

*IPREM 14 PAGUES (ANY 2021) 7.908,60 €


Des de quan s'apliquen aquestes mesures Covid?

Des del 30 de setembre de 2020.

Quin és el benefici?

Les persones que compleixin els requisits detallats més amunt i sol·licitin el Bo Social es consideraran vulnerables i obtindran un descompte del 25 % en la factura de la llum.

Fins quan s'apliquen aquestes mesures Covid?


Els descomptes del Bo Social en aquests nous supòsits acaben de forma general el 30 de juny del 2021. A partir de llavors, tots els afectats podran demanar el Bo Social, això sí només d'acord amb els requisits habituals.

En particular, quan un beneficiari deixi de complir els requisits se li acabarà el dret a percebre el Bo Social. Quan això passi, ho haurà de comunicar a la seva comercialitzadora en el termini màxim d'un mes.

Més informació

ALTRES AJUDES

Per a més informació sobre ajudes relacionades amb els subministraments:

Més informació

Comptadors solidaris a la ciutat de Tarragona amb motiu del confinament

L'objectiu és que les famílies/ unitats de convivència identificades com a vulnerables, que actualment no tenen connexió al servei, puguin accedir a la xarxa de subministrament d'aigua i tenir garantit el servei, ja que es tracta d'una necessitat bàsica de la nostra societat.

Es contracten amb caràcter extraordinari i provisional. La titularitat del contracte de subministrament l'assumeix l'Institut Municipal de serveis Socials de Tarragona a càrrec del Fons Social de l'Empresa Municipal Mixta d'Aigües de Tarragona (EMATSA). La seva vigència estarà determinada pel període que duri l'estat d'alarma.

Subvencions per contribuir a evitar la pobresa energètica:

Ajuntament de Tarragona

L'Ajuntament de Tarragona a través de la Cartera Local de Serveis Socials de l’Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona (IMSST) dóna suport i Prestacions d’Urgència i Rescabalament per fer front a la pobresa energètica.

Pel que fa al subministrament d'aigua, l’Ajuntament de Tarragona a través de la Cartera Local de Serveis Socials de l’IMSST i del Fons Social Extraordinari de l’Empresa Municipal d’Aigües de Tarragona, també dóna suport i Prestacions d’Urgència i Rescabalament per fer front a la pobresa energètica. Més informació al web d'EMATSA. 

Ajuntament de Reus

L'Ajuntament de Reus convoca cada any una subvenció per contribuir a evitar la pobresa energètica a la ciutat durant el període hivernal, que poden sol·licitar les famílies que es troben en situació de necessitat socioeconòmica per atendre a les despeses de subministraments d’energia elèctrica i de gas. 

Pel que fa al subministrament d'aigua, l'Empresa Municipal d'Aigües de Reus dóna ajudes per poder pagar la factura a les persones més vulnerables, a proposta dels professionals dels serveis socials: Més informació web Aigües de Reus.