Plenari

Plenari de la Taula de Pobresa Energètica de Tarragona i Reus de 2018

El passat 27 de setembre de 2018 es va reunir el Plenari d'aquesta Taula i es va acordar continuar treballant en el projecte d’assessorament energètic, ja que amb els canvis recents en la normativa estatal, continuen les dificultats d'accés al Bo social en la factura de la llum, tot i que ara més famílies se’n poden beneficiar. A la trobada, hi van assistir unes quaranta persones, entre representants polítics i tècnics dels dos ajuntaments i de la Generalitat, membres d’entitats que treballen en aquest àmbit de les dues ciutats i representants de les empreses subministradores d’energia i aigua.

La sessió va servir també per fer una valoració del servei d'assessorament energètic que s’està realitzant a les dues ciutats i de l’evolució dels ajuts per fer front a la pobresa energètica. També es va fer incidència en la necessitat de continuar promovent l’estalvi energètic entre la ciutadania i d’impulsar mesures, com les auditories ambientals, per tal de contribuir a disminuir el consum elevat dels habitatges que es troben en una situació d’ineficiència energètica.

A continuació, us adjuntem l'acta de la sessió i els documents que van acompanyar les intervencions que hi va haver al Plenari:

Plenari de la Taula de Pobresa Energètica de Tarragona i Reus de 2017

El passat 10 de juliol de 2017 es

va reunir el Plenari d'aques

ta Taula i es va acordar continuar treballant en el projecte d’assessorament energètic i que, a mesura que es vagi recollint informació, s'aniran adaptant totes les actuacions per fer front a la po

bresa energètica, per tal que l’impacte de millora a la ciutadania sigui el més gran possible.

                   

Plenari de la Taula de la Pobresa Energètica de Tarragona i Reus de 2016

El passat 4 de juliol de 2016 es va reunir el Plenari d'aquesta Taula i va acordar les conclusions següents, com a línies de treball de futur:

  • Incrementar l'assessorament i la informació de la ciutadania.
  • Proposar una moció per tal que el bo social s'ajusti més a la realitat actual de moltes famílies.
  • Incrementar la coordinació dels dos ajuntaments amb les entitats coneixedores d'aquesta problemàtica per tal de poder trobar solucions de manera conjunta que beneficien més la ciutadania.
  • Establir mecanismes per fer arribar les propostes de la Taula a les administracions competents.

A continuació, us adjuntem els documents que van acompanyar les intervencions que hi va haver al Plenari:

  • Dades sobre la Taula de la Pobresa Energètica de Tarragona i Reus.
  • Marc legal de la Taula de la Pobresa Energètica de Tarragona i Reus.