Coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19)

AJUDES

BO SOCIAL

Garantits els subministraments bàsics

Amb l'objectiu de garantir l'accés als subministraments bàsics dels consumidors vulnerables, el 7 de juliol el govern de l'estat anuncia que s'amplia el bo social fins al 30 de setembre. A més, s'estén la garantia de subministraments d'aigua i energia a consumidors domèstics, en habitatge habitual, fins a la mateixa data

El bo social d'electricitat és un descompte en la factura elèctrica:

• D'un 25% per a consumidors vulnerables que compleixin els requisits establerts.

• D'un 40% per a consumidors vulnerables severs que compleixin els requisits establerts.

• Si a més, s'és un consumidor en risc d'exclusió social, perquè s'està sent atès pels serveis socials d'una administració autonòmica o local que paguin a l'almenys el 50% de la factura, no s'haurà de fer front a la factura elèctrica i, en cas d'impossibilitat temporal per fer front al pagament, no es podrà interrompre el subministrament elèctric.

Nous beneficiaris amb motiu del coronavirus COVID-19, ja que seran considerats consumidors vulnerables i podran accedir a un 25% de descompte en la factura elèctrica:

✓ Els treballadors autònoms que hagin cessat la seva activitat a causa de la COVID 19 que compleixin els requisits establerts.
✓ Els treballadors autònoms que a, causa de la COVID 19, hagin vist disminuir la seva facturació un 75% respecte al semestre anterior que compleixin els requisits establerts.

Per a més informació sobre aquesta ajuda i d’altres relacionades amb els subministraments:

AIGUA:

Reducció del 50% del cànon de l’aigua per als mesos d’abril i maig

  • Atenent les necessitats de les famílies en aquesta situació de crisi, el Govern de la Generalitat ha decidit, a través de l'Agència Catalana de l'Aigua, aplicar una reducció del 50% del cànon de l'aigua, amb caràcter universal, per a totes les persones usuàries de l'àmbit domèstic, durant els mesos d'abril i maig.
  • Aquesta mesura també es fa efectiva al món empresarial, amb una reducció del 50% del cànon que paguen les indústries i la resta d'activitats econòmiques.
  • Igualment, per als col·lectius més vulnerables que ja s'estan beneficiant del cànon social zero en el primer tram i per a aquells que hi puguin entrar a partir d'aquesta crisi sanitària, s'amplia la gratuïtat del cànon social a la resta de trams, en cas que el seu consum se situï per sobre del primer tram. Més de 50.000 famílies es beneficien actualment del cànon social.
  • Les noves bonificacions acordades les incorporaran les mateixes empreses subministradores de l’aigua potable. El cost aproximat d’aquestes mesures que aportaran liquiditat a les famílies i a les empreses és d'uns 50 milions d’euros.

Més informació

Comptadors solidaris a la ciutat de Tarragona amb motiu del confinament

L'objectiu és que les famílies/ unitats de convivència identificades com a vulnerables, que actualment no tenen connexió al servei, puguin accedir a la xarxa de subministrament d'aigua i tenir garantit el servei, necessitat bàsica de la nostra societat.

Es contractaran amb caràcter extraordinari i provisional. La titularitat del contracte de subministrament l'assumeix l'Institut Municipal de serveis Socials de Tarragona a càrrec del Fons Social d'EMATSA. La seva vigència estarà determinada pel període que duri l'estat d'alarma i confinament.

Prestació extraordinària per a subministraments bàsics de la Generalitat de Catalunya:

En què consisteix? 

L'ajut és de 200 euros en un únic pagament i s'ha de destinar a l'adquisició de productes d'alimentació, farmàcia i altres subministraments bàsics.

Qui la pot demanar?

Persones treballadores (persones físiques) que es trobin en algun dels supòsits següents:

  • Treballadores per compte d'altri afectades per un expedient de regulació temporal d'ocupació per força major, d'acord amb els supòsits previstos a l'article 22 del Reial Decret llei 8/2020.
  • Treballadores per compte d'altri afectades per un expedient de regulació temporal d'ocupació per causes econòmiques, tècniques i de producció, d'acord amb els supòsits previstos a l'article 23 del Reial Decret llei 8/2020.
  • Treballadora per compte d'altri, fix discontinu, afectada per un ERTO d'acord amb el punt 6 de l'article 25 del Reial Decret llei 8/2020.
  • Treballadora per compte d'altri afectada per l'extinció del contracte de treball.
  • Treballadora per compte propi amb suspensió o reducció de l'activitat econòmica.

NORMATIVA

 

PROPOSTES

Pla de Xoc Social Subministraments, Aliança contra la Pobresa Energètica

NOTÍCIES

Juliol 2020

Maig 2020

Abril 2020

Març 2020